System updates

This site is used for messages from our systems development team, and will contain posting regarding new releases, new functionality, updates etc.
The last 5 postings will also be visible on the support homepage.

Versjon 1.5 av Asset Manager lansert

posted 25 May 2012, 00:49 by Ole Anders Kampelien

Versjon 1.5 av Asset Manager ble lansert 24.05.2012. Hovednyheten i denne versjonen er at du kan lese ut flere data om hvert objekt i objektlistene.

Se egenskaper og generell tilstand direkte i listevisningene


Viktige egenskaper og generall tilstand om et objekt kan nå ses direkte i listevisningene:


Følgende informasjon om et objekt kan hentes ut, dersom informasjonen er registrert på objekt: Merke, modell, årsmodell, chassisnummer, generell tilstand, brukstimer, kilometerstand.

Du kan selv skru av og på denne informasjonen i listene, ved å bruke knappene, nederst i listene, vist på bildet under:


Fra før kan du velge om du vil se objektets registrerte land, etiketter og auksjonsdetaljer. Denne informasjonen kan også skrus av og på samme måte som egenskaper og tilstand.

Version 1.5 of the Asset Manager released

posted 25 May 2012, 00:48 by Ole Anders Kampelien

Version 1.5 of the Asset Manager was released on 24th of May. In this version of the system it is possible to see more data about each asset in the asset lists.

See features and condition directly in the asset lists


Important features and overall condition of an asset can now bee seen directly in the asset lists:You can see the following information about an asset in the lists: Brand, model, year model, chassisnumber, general condition, hours and mileage.

The showing of this information can be turned on and off, by using the buttons, at bottom of the lists, illustrated on the picture below:


You can also choose to see country, labels, and auctions details for an asset, using the buttons to the left of features and conditions.

Version 1.3 of Asset Manager released

posted 5 Mar 2012, 02:38 by Ole Anders Kampelien   [ updated 5 Mar 2012, 05:19 ]

Version 1.3 of the Asset Manager was released 4th of March. These are the main updates. 


Default location

When you register a new asset, the system automatically remembers the last used location. This feature will save time when registering multiple assets with the same location. Pre-filled location can be edited if not correct. 


Internal labels

It is now possible to register internal labels for an asset. Labels is part of "Product data" for an asset. Labels are words used internally to sort/search for assets in the lists (eg. "waiting" "service" "transfer" "more pictures"). 


Labels in asset lists

The labels mentioned above can be displayed in the asset lists. A new icon at he bottom left in the asset lists allows you to see labels for an asset directly in the asset list. Click the icon to show labels. If you click the icon again, the labels will dissapear. See the example below:


Country code in asset lists

A new icon at he bottom left in the asset lists allows you to see the country code for an asset directly in the asset list. Click the icon to show country code for each asset. If you click the icon again, the country codes will dissapear. See the example below:


Auction details (sale start / sale end) in asset lists

A new icon at he bottom left in the asset lists allows you to see the "sale start / sale end" on auction for an asset directly in the asset list. Click the icon to show "sale start / sale end" for each asset. If you click the icon again, the "sale start / sale end" will dissapear. See the example below:


Net price from auction in asset lists

For assets "Sold", "Paid" and "Delivered", you will gradually see net salesprice on auction in the asset lists. See the example below:


Versjon 1.3 av Asset Manager lansert

posted 5 Mar 2012, 00:44 by Ole Anders Kampelien   [ updated 5 Mar 2012, 05:18 ]

Versjon 1.3 av Asset Manager ble lansert 04.03.2012. Nedenfor er hovednyhetene listet. 

Systemet husker sist brukte lokasjon  

Systemet husker nå sist brukte lokasjon. Når du registrerer lokasjon for et objekt, vil brukt lokasjon automatisk fylles inn ved neste registrering. Denne funksjonen vil spare tid for deg som registrer flere objekter fra samme lokasjon. Ferdigutfylt lokasjon endres på vanlig måte dersom den ikke passer. Merk: Systemet husker kun lokasjon ved bruk av samme datamaskin. 

Nytt felt for interne etiketter

Under "Produkt data" for et objekt er det nå et nytt felt som heter "Etiketter". "Etiketter" er interne merkelapper/ord som brukes internt for å sortere / søke etter objekter i listene. F.eks: "Venter", "Service", "Overfør", "Flere bilder".


Etiketter i listevisninger

Etikettene nevnt over kan vises i listevisningene for søk eller sortering. Et nytt ikon nederst til venstre i listevisningene gir deg mulighet til å se eventuelle etiketter for et objekt , direkte i listevisningene. Du trykker på ikonet som viser en merkelapp for å se etiketter for objekter direkte i valgt listevisning. Trykker på du på ikonet en gang til, vil etiketter forsvinne fra listene igjen. Se eksempel nedenfor. 


Landkode i listevisninger

Et nytt ikon nederst til venstre i listevisningene gir deg mulighet for å se landkode for det land hvor objektet er registrert, direkte i listevisningene. Du trykker på ikonet som viser et "Flagg" for å se landkode per objekt for valgt listevisning. Trykker du på ikonet en gang til, vil landkode forsvinne fra listene igjen. Se eksempel nedenfor. 


 

Auksjonsdetaljer (start- og sluttdato) i listevisning

Et nytt ikon nederst til venstre i listevisningene gir deg mulighet for å se start- og sluttdato for en auksjon, direkte i listevisningene. Du trykker på ikonet som viser en "Handelkurv" for å se registrerte start- og sluttdatoer for valgt listevisning. Trykker du på ikonet en gang til vil start- og sluttdato forsvinne fra listene igjen. Se eksempel nedenfor. 

 

Netto salgspris på auksjon i listevisninger

I listevisningen for "Solgt", "Betalt" og "Utlevert" vil du nå etterhvert se netto salgspris fra gjennomført salg på auksjon. Se eksemplet nedenfor. 

 

 


New minimum startprice selling via Retrade

posted 31 Jan 2012, 22:58 by Ole Anders Kampelien

Selling assets via Retrade will from 1 Feb have a minimum startprice and new commission-structure. This applies to assets not already transferred. See information sent by e-mail. 

Versjon 1.2 av Asset Manager lansert

posted 26 Jan 2012, 14:05 by Ole Anders Kampelien   [ updated 26 Jan 2012, 14:06 ]

Versjon 1.2 av Asset Manager lanseres 26.01.2012, og inneholder forbedringer av systemet. Her er hovednyhetene:
 • Opplasting av flere bilder og dokumenter samtidig
 • Forbedrede skjermbilder for objektvisning
 • Opprette objekter uten å måtte velge Produktklasse
 • Opprette objekter direkte fra “Produkt mal”
 • Ny påloggingsside med statusmeldinger fra systemetOpplasting av flere bilder samtidig
Det er nå mulig å laste opp flere vedlegg (dokumenter og bilder) på et objekt i en og samme prosess. I opprinnelig skjermbilde for “Vedlegg” er det lagt til en ny knapp øverst som heter “Legg til flere vedlegg”.


Når du trykker på denne knappen får du opp en dialogboks hvor du laster opp ønskede vedlegg.


Velg fil fra din datamaskin, fortsett til du har valgt alle ønskede filer for ditt objekt. Alle valgte filer listes i dialogboksen.


Trykk så “Lagre vedlegg”. Alle valgte filer vil da lastes opp på objektet.

Dersom du ikke har valgt et hovedbilde for ditt objekt, vil en varseltrekant på knappen “Vedlegg” varsle om dette.


Forbedret skjermbilde for objektvisning
Når et objekt har status “Klar for overføring”, finnes det nå en knapp for å overføre objektet til auksjon direkte fra objektvisningen.

Menyvalgene i objektvisningen har fått nytt utseende. For de med delinggsmulighet for objekter, kan du se hvor mange delinger objektet har på knappen “Deling”.Opprett et objekt uten å velge produktklasse
Du kan nå opprette og lagre et objekt, uten å velge produktklasse. Produktklasse må da velges senere, for å fortsette registreringen av objektet.Opprett et objekt direkte fra “Produkt mal”
Alle produktmaler presenteres i en ryddig oversikt. Du kan også søke på produktklassene. Dersom du er usikker på hvilken produktklasse du skal bruke for et objekt, vil du i oversikten over produkt malene finne alle tilgjengelige produktklasser. Beskrivelse av produktklassene vil fortløpende bli lagt til. Når du har funnet ønsket produktklasse kan du trykke på “Grønn pil” for å registrere et objekt med denne produktklassen.
Ny påloggingsside med statusmeldinger fra systemet
I det nye påloggingsbildet vil det dukke opp viktige statusmeldinger fra systemet. Ofte vil statusmeldingene ha en link til supportsiden for Asset Manager, med utfyllende informasjon.

Når du er logget inn, kan du gå til supportsiden med å trykke på “Support” nederst til venstre i menyen.

Version 1.2 of Asset Manager released

posted 26 Jan 2012, 14:04 by Ole Anders Kampelien   [ updated 26 Jan 2012, 23:28 ]

Version 1.2 of the Asset Manager, released 26th of January, contains several improvements of the system:
 • Upload multiple images and documents simultaneously
 • Improved screenshots for asset view
 • Create assets without having to select Product Class
 • Create assets directly from the Product Template
 • New login page with status messages from the systemUpload multiple images and documents simultaneously
It is now possible to upload multiple attachments (images and documents) for an asset simultaneously. A new button is added at the top the screenshot for “Attachments”, named “Upload multiple attachments”.


When you press this button, a dialog bow will open.

Choose preffered files from your computer. Continue until you have selcted all the preferred files for your asset. All selected files are listed in the dialog box.


Press “Save attachments” to upload.

If you have not selected a main image of your asset, a warning triangle warn you about this.


Improved screenshots for asset view
When an asset is “Ready for transfer ", there is now a button to transfer the asset to auction directly from the object view.


Menu options in the asset view has a new look. For those with the ability to share assets, you can see the number of sharings for the asset on the buttong "Sharing".Create assets without having to select Product Class
You can now create and save an asset without selecting product class. Product class must be chosen later, to continue the registration of the asset.Create assets directly from the Product Template
All product templates are presented in a neat overview. You can also search for product classes. If you are unsure which product class to use for an asset, you will in the overview of product templates find all available product classes. Description of product classes will continuously be added. Once you have found the correct product class, you can press the "GreenArrow" to register an object with this product class.New login page with status messages from the system
On the new login page important status messages from the system will appear. Often, status messages have a link to the support-site of the Asset Manager, with supplementary information.

Once logged in, you can visit our support-site by clicking on "Support" at the bottom of the menu.

Successfull release of version 1.1.14

posted 28 Nov 2011, 23:04 by Ole Anders Kampelien   [ updated 28 Nov 2011, 23:22 ]

Version 1.1.14 of the Asset Manager was released 28.11.2011. 

Main features in this release: 
 • Net sales price is now visible for sold assets in "Auction details"
 • Product Id from auction is visible for transferred assets in "Auction details"


For any questions, contact support@icspartner.com. 

AM release 28.11.2011

posted 28 Nov 2011, 06:30 by Ole Anders Kampelien

Version 1.1.14 will be released between 20:30 - 21:00, 28.11.2011. 

Successful release of version 1.1.12

posted 10 Nov 2011, 01:01 by Ole Anders Kampelien

Version 1.1.12 of the Asset Manager was released 9/11-2011. 

Main functionality in this release: 
 • New support site
 • Share assets with support
 • Export of asset lists
Detailed information about this release is sent out by e-mail. If you don't receive e-mails from support, please give us a notice at support@icspartner.com

1-10 of 11